UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Dziedzictwo kulturowe

 • Aktualny stan badań nad dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur. Zarys problematyki, w: Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, red. Mariusz Kulesza, Łódź 2008, s. 79-90. -link-
 • Co to jest dziedzictwo kulturowe i dlaczego powinniśmy go chronić?, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2010, nr 104, s. 4. -link-
 • Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 1 - Od Anzelma do Sorboma, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2012, nr 113 (kwiecień - czerwiec), s. 4. -link-
 • Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 2 - W XV i XVI wieku, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2012, nr 114, s. 4. -link-
 • Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 3 - W epoce odrodzenia, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2012, nr 115, s. 6. -link-
 • Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 4 - Na przełomie wieków XVI i XVII, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2013, nr 116, s. 4. -link-
 • Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 5 - W czasie wojen XVII wieku, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2013, nr 117, s. 10. -link-
 • Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 6 - W trudnym wieku XVIII, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2013, nr 118, s. 10. -link-
 • Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 7 - U schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2013, nr 119, s. 6. -link-
 • Dziedzictwo kulturowe - problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze, w: Róbcie teatr - Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. Iwona Grzesiak, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Andrzej Staniszewski, Olsztyn 2007, s. 65-85. -link-
 • Dziedzictwo kulturowe Warmii, Wiadomości Historyczne; 2012, nr 1, s. 13-21. -link-
 • Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur jako przedmiot badań w ostatnim dziesięcioleciu, Przegląd Zachodni 2007, nr 4, s. 194-214. -link-
 • Dziedzictwo starych Prusów - pamięć i historia, Puls Regionu 2010, nr 107, s. 12. -link-
 • Dziedzictwo starych Prusów - spuścizna materialna, Puls Regionu 2010, nr 106, s. 4. -link-
 • Dziedzictwo starych Prusów - Towarzystwo Naukowe Pruthenia, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2011, nr 108, s. 6 (cz. 1); nr 109, s. 8 (cz.2). -link- ; -link2-
 • Dziedzictwo żydowskie w Barczewie - historia, dzień dzisiejszy, perspektywy na przyszłość, w: Dialog kultur, red. Stanisław Achremczyk, Sylwia Garbat, Lidia Ozdarska, Olsztyn 2013, s. 132-161. -link-
 • Dziedzictwo żydowskie w Olsztynie - historia, dzień dzisiejszy, perspektywy na przyszłość, Echa Przeszłości, T. VI, 2015, s. 245-270. -link-
 • Edward Cyfus, Kele wsi chałupa, Oficyna Wydawnicza Retman, Dąbrówno 2018, ss. 277 (recenzja), Prace Literaturoznawcze t. 6, 2018, s. 291-295. -link-
 • Edward Cyfus, Niezłomny Warmiak infułat Adalbert (Wojciech) Zink (1902-1969), wyd. Fundacja Debata, Olsztyn 2017, ss. 87 (recenzja), Studia Warmińskie T. 54, 2018, s. 402-404. -link-online-
 • Elementarz Warmiński, Olsztyn 2017, ss. 215 + płyta CD (współautor Edward Cyfus, ilustrowała Anna Rok) -link-
 • Gwara Warmińska jako wyraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ewolucja zjawiska na przestrzeni dziejów, w: Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Kultura - oświata - gospodarka, red. K. Gładkowski, E. Gładkowska, T. Gajowniczek, z serii: Studia Politologiczne T. 6, Olsztyn 2018, s. 137-151. -link-
 • Gwara Warmińska na przełomie dwóch stuleci (XIX-XXI wiek), w: Miejsca pamięci w edukacji historycznej, red. Stanisław Roszak, Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek, z cyklu: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, T. VI, Toruń 2009, s. 85-93. -link-
 • Gwara Warmińska - warsztaty regionalne dla nauczycieli, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 17, s. 12 (w wersji internetowej s. 14). -link-
 • Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn 2010, ss. 265 [współautor Anita Romulewicz]. -link-
 • Historia odkrywana na nowo. Krzyżacy na Warmii i Mazurach 1-6 lipca 2010 roku, opracowanie i redakcja Izabela Lewandowska, Purda 2010, ss. 93. -link-
 • Kilka uwag o kulturze ludowej Warmii i Mazur w czasach PRL, Vari Art 2011, nr 4, s. 20-21. -link-
 • Krajobraz kulturowy, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2010, nr 105, s. 10. -link-
 • Kwitajny i pałac Dönhoffów po II Wojnie Światowej. Historia i dziedzictwo, w: Przez region do Europy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Szydłowska, M. Żmijkowska, Olsztyn 2019, s. 227-240. -link-
 • Losy zamku Krzyżackiego w Giżycku w okresie powojennym na tle innych założeń zamkowych w północno-wschodniej Polsce, Masovia 2010, t. 13, s. 43-56. -link-
 • Obraz Prus Wschodnich (recenzja książki: Andrzej Sakson, Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie, Oficyna Wydawnicza Retman, Dąbrówno 2017, s. 310), pamięć i przyszłość 2018, nr 1, s. 72-73. -link-
 • Opinie studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczące przyjmowania uchodźców do Polski, w: Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji wspóczesnego człowieka, red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2018, s. 401-411. (współautor Edyta Januszewska). -link-
 • Ostpreussisches Landesmuseum w Lüneburgu - historia, zbiory, działalność, Przegląd Zachodni 2020, nr 2, s. 367-385. - link -
 • Oswajanie dóbr kultury, architektury i nazewnictwa a procesy integracji społecznej na Warmii i Mazurach po II Wojnie Światowej, w: Polacy na ziemiach odzyskanych. Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości. Przed i po akcesji Poles on the recovered territories. Border region In search of identity: Before and after joining the EU, red. Adam Makowski, Szczecin 2008, s. 95-110. -link-
 • Oswajanie poniemieckiej przestrzeni nazewniczej na Warmii i Mazurach po II Wojnie Światowej, w: Nazwa dokumentem Przeszłości regionu, red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Wojciech Kucharski, Wrocław 2010, s. 35-64. -link-
 • Marian Filipkowski: Opowieści znad mitycznej Wincenty: o pograniczu mego wzrastania (recenzja ksiażki), Bibliotekarz 2017, nr 12, s. 31-32. -link-
 • Migranci ukraińscy w Polsce w latach 2014-2017 (współautor Jan A. Wendt, Tomasz Wiskulski), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2018, z. 30, z serii Organizacja i Zarządzanie z. 126, s. 223-236. -link-
 • Młodzież wobec zabytków Warmii i Mazur w okresie Polski Ludowej, w: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II Wojnie Światowej, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław-Warszawa 2012, s. 97-114. -link-
 • Muzeum Ziemi Piskiej. Charakterystyka i pozyskiwanie zbiorów. Cz. 1. Muzealia etnograficzne, Znad Pisy 2017, nr 23, s. 242-251. -link-
 • Niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmii i możliwości jego ochrony, Echa Przeszłości 2019, t. 20/1, s. 425-437. -link-
 • Palaces of the Prussian aristocracy in the social reality of the Polish People's Republic. The case of Sztynort 1945-1989, w: Between Oblivion and the New order. From research on relationships among memory cultures in former East Prussia after World War Two. Studies and sketches, red. Krzysztof Narojczyk, Olsztyn 2014, s. 71-84 -link-
 • Przykładowa rewitalizacja charakterystycznych dla krajobrazu obiektów małej architektury przy uwzględnieniu ich typologicznej rónorodności oraz charakterystycznych uszkodzeń środowiskowych. Studium historyczne dla 28 kapliczek zakwalifikowanych do programu z terytorium gmin Kolno, Biskupiec, Świątki, Jonkowo, Barczewo, Dobre Miasto, Dywity i Stawiguda, opracował zespół dr Ewa Gładkowska, dr Izabela Lewandowska, dr hab. Janusz Hochleitner prof. UWM, Olsztyn 2010, ss. 53 [maszynopis]. -link-
 • Reaktywacja dziedzictwa kulturowego. Czy to możliwe?, Przegląd Turystyczny 2007, nr 60, s. 11-12. -link-
 • Słownik gwary warmińskiej - miniwersja dla każdego. Ksiójżeczka ło godce warnijski. No kożdygo (współautor Edward Cyfus, Łukasz Ruch, ilustracje Anna Rok), Olsztyn 2020. - link -
 • Sposoby upamiętniania szkolnictwa mniejszości polskiej na Warmii (1929-1939) w okresie powojennym, w: Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym, red. Zenon Romanow, Bytów-Pruszcz Gdański 2010, s. 203-232. -link-
 • Sprawozdanie z sympozjum Dziedzictwo kulturowe ziem pruskich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2001, nr 1, s. 107-109. -link-
 • Spuścizna po Zakonie Krzyżackim, cz.1 Osadnictwo, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2011, nr 110, s. 20. -link-
 • Spuścizna po Zakonie Krzyżackim, cz.2 Architektura miast, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2011, nr 111 (październik-grudzień), s. 4. -link-
 • Spuścizna po Zakonie Krzyżackim, cz. 3 - Zamki, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu; 2011, nr 112, s. 8. -link-
 • Spuścizna wieku XIX - cz. 1: Okres napoleoński, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2014, nr 120, s. 6. -link-
 • Spuścizna wieku XIX - cz. 2: Przemiany w krajobrazie wiejskim, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2014, nr 121, s. 4. -link-
 • Spuścizna wieku XIX - cz. 3: Czas Bożego Narodzenia na Warmii, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2014, nr 123, s. 4. -link-
 • Spuścizna wieku XIX - cz. 4: Święta Wielkanocne na warmińskiej wsi, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2015, nr 124, s. 10. -link-
 • Spuścizna wieku XIX - cz. 5: Majowe i łosiery, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2015, nr 125, s. 4. -link-
 • Spuścizna wieku XIX - cz. 6: Lato na Warmii, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe, Puls Regionu 2015, nr 126 (lipiec-wrzesień), s. 8. -link-
 • Stosunek państwa i społeczeństwa polskiego do dziedzictwa junkrów pruskich w latach 1945-1989 (casus Steinort/Sztynort), w: Meandry kultur pamięci na Warmii i Mazurach po 1945 r. Studia i szkice, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2014, s. 127-150. -link-
 • Stosunek władz i społeczeństwa Warmii i Mazur do dziedzictwa archeologicznego regionu po 1945 roku. Wprowadzenie do zagadnienia, Pruthenia, t. 5, 2010, s. 161-198. -link-
 • Tajemnicza figura z Pajtuńskiego Młyna, Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych 2008, nr 5, s. 32-36. -link-
 • Tradycyjne zwyczaje Warmiaków. Czas Bożego Narodzenia, Przegląd Bałtycki 2018, 23 grudnia. -link-
 • Trakt Biskupi na Warmię. Dziedzictwo kulturowe gminy Purda, Siedlisko 2009, nr 6, s. 22-28. -link-
 • Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989, Olsztyn 2012, ss. 431. -link-
 • Walory przyrodniczo-kulturowe i inżynieria krajobrazu przy założeniach pałacowo-parkowych na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2018, ss. 214 (współautor Sylwia Szkamruk) -link-
 • Warmiacy - jakim prawem przyznajecie się do polskości!, Debata 2018, nr 12, s. 35-36 (współautor Edward Cyfus). -link-
 • Warmian dialect as a manifestation of intangible heritage on the Polish-German borderland culture, w: Borderlands of nations, nations of borderlands. National, ethnic and religious minorities in the Polish space - selected issues, ed. K. Heffner, B. Solga, w serii: Region and Regionalis nr 13, vol. 2, Łódź-Opole 2017, s. 67-76. -link-
 • Warmia i Mazury jako palimpsest, czyli o oswajaniu poniemieckiej przestrzeni po II wojnie Światowej, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 7, 2018, s. 189-206.-link-
 • Wobec zabytków Warmii i Mazur po II Wojnie Światowej - cz.1, Puls Regionu 2016, nr 128, s. 6. -link-
 • Wobec zabytków Warmii i Mazur po II wojnie Światowej - cz.2: Radzieckie komendantury wojenne, a zabytki ziem pruskich, Puls Regionu 2016, nr 129, s. 6. -link-
 • Wobec zabytków Warmii i Mazur po II Wojnie Światowej - cz.3: Urząd Pełnomocnika Rządu. Wydział Kultury i Sztuki w Olsztynie, Puls Regionu 2016, nr 130, s. 2. -link-
 • Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce. Sprawozdanie z konferencji, Echa Przeszłości T. 8, 2007, s. 350-352. -link-
 • Zabiegi o ratowanie lidzbarskich dóbr kultury w latach 1945-1989 w świetle dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, w: Dziedzictwo Warmii (4). Lidzbark Warmiński 1308-2008, red. S. Achremczyk, Lidzbark Warmiński 2008, s. 189-224. -link-
 • Zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych w pierwszych latach po zakończeniu II Wojny Światowej na terenie Warmii i Mazur, w: Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania, red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, D. Konieczna, Olsztyn 2015, s. 12-36. -link-
 • Zakon Krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, Puls Regionu 2014, nr 122, s. 6. -link-
 • Założenia pałacowo-parkowe na Warmii i Mazurach w polskiej literaturze naukowej i popularnonaukowej po II wojnie światowej, w: Konteksty regionalności. Badania Inter- i trans dyscyplinarne, przew. komitetu red. A. Kopiczko, Olsztyn 2019, s. 289-302.-link-
 • Zmiany nazewnictwa regionu, miast i wsi oraz przestrzeni miejskiej na przykładzie Warmii i Mazur po II wojnie Światowej, w: Geografia historyczna a badania społeczno-gospodarcze, red. Joanna Szczepankiewicz-Battek, Legnica-Łódź 2009, s. 71-80. -link-
 • Zamki państwa krzyżackiego w północno-wschodniej Polsce po II wojnie Światowej (1945-2005), w: Zakon Krzyżacki w historii, ideologii i działaniu - symbole dziejowe, red. Jan Gancewski, Olsztyn 2010, s. 209-246.
  Wersja niemiecka: Burgen des Deutschordenslandes im nordöstlichen Polen nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-2005), in Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung historische Symbole, hrsg. Jan Gancewski, Olsztyn 2010, s. 247-291. -linkDE- -linkPL-