UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Oral History

 • Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny - jedna perspektywa (współautor Edyta Januszewska), w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, red. M. Kafar, Łódź 2016, s. 271-299. -link-
 • Bydgoskie spotkanie badaczy kultur pamięci. Ogólnopolska konferencja naukowa 14-15 listopada 2011 r. (współautor Magdalena Kołodzińska), Echa Przeszłości, T. 13, 2012, s. 466-472. -link-
 • Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2008, nr 4, s. 509-513. -link-
 • Historia mówiona (oral history) jako źródło historyczne - scenariusz lekcji historii lub Wiedzy o Społeczeństwie, Wiadomości Historyczne 2018, nr 6, s. 28-30. -link-
 • Historia mówiona (oral history) w edukacji szkolnej, czyli jak pracować z relacjami świadków, -linkonline-
 • Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma Oral History: The Journal of the Oral History Society - Przegląd artykułów, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, R. 3, 2013, s. 282-290. -link-
 • Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej, w: Historia - Archiwistyka - Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. Marzena Świgoń, Olsztyn 2009, s. 127-138. -link-
 • Komputerowe metody archiwizacji relacji ustnych (współautor Anna Bogdanowicz), wersja on-line. -link-
 • Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka. Materiały źródłowe, Olsztyn 2015, ss. 292. -link-
 • Kudela-Świątek Wiktoria, Temat - rzeka... Rozważania na marginesie książki Izabeli Lewandowskiej pt.: Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem, konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993 , Olsztyn 2015, 294 ss., Wrocławski Rocznik Historii Mówionej T. 7, 2017, s. 425-432. -link-
 • Metoda oral history w edukacji i badaniach nad Polską Ludową (casus AHM Ośrodka Karta i Domu Spotkań z Historią w Warszawie) (współautor Anna Maciąg), w: Polska Ludowa w edukacji historycznej, red. M. Fic, Katowice 2019, s. 84-100. -link-
 • Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral history, w: Kultura pamięci. Studia i szkice, red. Aldona Chlewicka, Tomasz Kawecki, Bydgoszcz 2013, s. 249-263. -link-
 • O potrzebie ochrony niematerialnego dziedzictwa Warmii, czyli jaka wartość tkwi w relacjach ustnych, VariArt 2014, nr 1, s. 26-27. dostęp on-line: -link- , dostęp off-line: -link-
 • O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej w Olsztynie, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej; T. 5, 2015, s. 309-321, -link-
 • Oral history in modern Poland - studies, educational projects, scientific associations History, Archive Studies Information Science: methodological issues, ed. Krzysztof Narojczyk, Marzena Świgoń, Miron Wolny, Olsztyn 2010, s. 115-124. -link-
 • Oral history. Sztumskie historie mówione, Prowincja. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2013, nr 4, s. 94-104 -link-
 • Oral history w Rosji i w Polsce - próba porównania (współautor Gracjan Giżejewski), Przegląd Wschodnioeuropejski 2019, t. X/1, s. 115-126.-link-
 • Oral history we współczesnej edukacji szkolnej, w: Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej. Studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. Anna Gołębiowska, Opole 2017, s. 57-70. -link-
 • Oral history we współczesnej Polsce - badania, projekty, stowarzyszenia, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 1, 2011, s. 81-103. -link-
 • Polskie Towarzystwo Historii Mówionej (PTHM/POHA),Wiadomości Historyczne 2010, nr 2, s. 36-37. -link-
 • Problematyka oral history w zasobach Internetu, w: Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. Rafał T. Prinke, Poznań 2007, s. 167-179. -link-
 • Problemy warsztatowe historii mówionej, czyli o tym, jak powstawały książki Edwarda Cyfusa, w: E. Cyfus, A życie toczy się dalej, cz. 2, Olsztyn 2006, s. 205-216. -link-
 • Seminarium biograficzne w naukach społecznych, czyli jak rozmawiać o relacjach ustnych w różnych kontekstach (współautor Edyta Januszewska), Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, R. 3, 2013, s. 299-303. dostęp on-line: -link- , dostęp off-line: -link-
 • The specificity of oral history research in Warmia and Mazury. The concept of interdisciplinary project, Papers of Social Pedagogy. Family in the process of changes 2016, nr 2, s. 75-82. -link-
 • Władysław Ogrodziński - mój rozmówca, przewodnik naukowy i autorytet społecznikowski, w: Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki - Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim, wstęp i oprac. J. Chłosta, z serii: Biblioteka Olsztyńska nr 62, Olsztyn 2013, s. 86-93. -link-
 • Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, Echa Przeszłości 2004, T. V, s. 279-299. -link-
 • Wywiad-rzeka jako źródło historyczne. Próba analizy gatunku, w: I. Lewandowska, Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka. Materiały źródłowe, Olsztyn 2015, s. 7-35. -link-
 • Wywiad-rzeka z Lucjanem Czubielem. Doświadczenia historyka-oralisty z regionu warmińsko-mazurskiego, w: Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, w serii Historia w działaniu, Warszawa 2018, s. 221-226. -link-
 • Zasady opisu bibliograficznego źródeł mówionych (relacji ustnych). Próba systematyzacji, Echa Przeszłości, t. 10, 2009, s. 487-498. -link-
 • Źródła oralne w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej, w: źródła w edukacji historycznej. III Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, red. Stanisław Roszak, Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek, Toruń 2006, s. 155-161. -link-