UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Gówwna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Projekty:
Działalność
Hobby
Prasa
Projekty

 • Prezentacje multimedialne dotyczące Kulturzentrum Ostpreussen w Ellingen, -linkonline-

 • Staż naukowy w Niemczech (Kulturzentrum Ostpreussen in Ellingen, Ostpreußisches Landesmuseum in Lüneburg, projekt nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  realizowany w terminie: sierpień-październik 2019 r.

 • Warmia i warmińskość - historia, tradycja i gwara, projekt realizowany dwukrotnie przez Stowarzyszenie Dom Warmiński ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  realizowany w terminie: maj-czerwiec 2018 r. oraz 2019 r.

 • Warsztaty gwary pt. O Warmii, warmińskości i gwarze, projekt realizowany dwukrotnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie ze środków Prezydenta Miasta Olsztyn,
  realizowany w terminie: kwiecień-czerwiec 2018 r. oraz 2019 r.

 • Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspirację do edukacji regionalnej w szkole, w ramach sieci współpracy: Regionalizm - patriotyzm jutra, finansowany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, składany przez Stowarzyszenie Dom Warmiński oraz Polskie Zamki Gotyckie,
  realizowany w terminie: październik-listopad 2016 r.

 • Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy, finansowany przez Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - konkurs FIO 2016 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, składany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno,
  realizowany w terminie: lipiec-wrzesień 2016 r. -link-

 • Sniffer Dog - animator innowacji realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  realizowany w terminie: wrzesień-grudzień 2013 r. Projekt kończyła wizyta studyjna na Łotwie. -link-

 • Pruzzenland [Ziemie pruskie]. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji - Nr 565/1/N-DFG/09/2010/0.
  Projekt międzynarodowy, realizowany w latach: 2010-2013: -link1- ; -prezentacja-

 • Animacja - Inspiracja - Edukacja. Kompleksowe wsparcie aktywności i integracji społeczności lokalnych Południowej Warmii, organizator Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia, projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
  realizowany w terminie: maj-grudzień 2012 r.

 • Przykładowa rewitalizacja charakterystycznych dla krajobrazu obiektów małej architektury przy uwzględnieniu ich typologicznej różnorodności i charakterystycznych uszkodzeń środowiskowych - będący kontynuacją programu: Ratujmy Kapliczki Warmińskie
  organizator: Powiat Olsztyński wraz z Gminami i Stowarzyszeniem na rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Niemczech, jako współautor opracowania naukowo-badawczego,
  realizowany w latach: 2009-2010.

 • Aestiorum Gentes - konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - realizowany przez Towarzystwo Naukowe Pruthenia
  realizowany w latach: 2008-2010.

 • Historia i Kultura Prusów - prezentacje dla szkół - realizowany przez Towarzystwo Naukowe Pruthenia,
  realizowany w latach: 2005-2010.